Mustafa Kemal ATATÜRK

KOSGEB Girişimcilik Destekleri

KOSGEB Girişimcilik Desteklerinden nasıl yararlanırım?

KOSGEB Girişimcilik Programları hakkında anahtar bilgiler:

KOSGEB Girişimcilik Destek Programından(Geleneksel Girişimcilik veya İleri Girişimcilik) yararlanılabilmesi için işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir. KBS’ye kayıt, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Ancak işletmelerin kuruluş işlemleri tamamlanmadan bilinmesi gereken hususlar mevcuttur.

 1. Destek programına, Girişimcilik Eğitimi Usul ve Esasları kapsamında sağlanan geleneksek ve/veya ileri girişimci eğitimini tamamlamış olan girişimcinin kurduğu işletme başvurabilir.
 2. Girişimcilik Destek programına başvuru yapılabilmesi için geleneksel ve/veya ileri girişimci eğitiminin işletme kuruluş tarihinden önce tamamlanmış olması gerekir. (Kuruluş işlemlerinden en az 1 iş günü önce.)
 3. Girişimcinin destek programı başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı en az %50 olmalıdır. Destek programı süresinde girişimcinin ortaklık payı %50’nin altına düşemez.
 4. İşletme, destek programı başvuru tarihi itibari ile son bir yıl içinde kurulmuş olmalıdır. (Vergi Dairesi Kuruluş tarihinden en az bir gün önce girişimcilik sertifikası alması kaydıyla.)
 5. Girişimcinin, işletmesinin kuruluş tarihinden üç yıl öncesinden destek programına başvurduğu tarihe kadar, başvuruda bulunduğu işletme dışında;
  1. gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması,
  2. tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması gereklidir.
 6. İşletmenin destek programına başvuru tarihi öncesinde tür değişikliği yapması; değişikliğin sicil gazetesinde yer alması koşuluyla bu fıkra hükümlerine aykırılık teşkil etmez. Bu durumda işletme kuruluş tarihi olarak ilk kuruluş tarihi kabul edilir.
 7. İşletme kuruluş tarihi, şahıs işletmeleri için vergi levhasında yer alan işe başlama tarihi, tüzel kişiliğe haiz işletmeler için ticaret siciline tescil tarihidir.
 8. Girişimcinin destek sürecinde; başka bir işletme/kurum/kuruluşta Sosyal Güvenlik Kurumu hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir. Ancak aşağıda sayılan özel durumlarda bu fıkra hükmü uygulanmaz;
  1. Kuluçkada yer alan öğretim elemanı,
  2. 5510 sayılı Kanunun 87. Maddesi birinci fıkrasının h bendi uyarınca SGK primi ödenen girişimci,
  3. Başka bir firma ortaklığından kaynaklı SGK primi ödenen girişimci,
  4. Desteklenen işletmesi dışında yaptığı geçici işlerden kaynaklı yasal zorunluluk nedeniyle SGK primi ödenen girişimci
  5. Girişimci işletmeyi münferiden temsile yetkili olmalıdır.
 9. Desteklenen işletmenin kuruluş tarihinden itibaren bir yılını tamamlamadan kapanması durumunda, geri ödemesiz destekler ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. İşletmenin, kuruluş tarihinden itibaren bir yılını tamamlamasını müteakip tasfiyesinin başlaması veya kapanması halinde; yapılan destek ödemeleri geri alınmaz.
 10. Girişimcinin kurulan işletmenin faaliyeti ile ilgili bilgi, birikim ve geçmiş deneyiminin olması beklenmektedir.
 11. Girişimcilik desteklerinden yararlanarak fon sağlamak amacıyla; mevcut başka bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması, yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı yollarla ortaklık/çıkar ilişkisi bulunan işletme olması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi yollarla muvazaalı olarak başka bir işin devamı veya genişletilmesine yönelik bir işletme kurulmuş ise bu durumda başvuru reddedilir.
 12. Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir. Ayrıca genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda farklı bir destek unsuru yokmuş.

İleri Girişimci Destek Programı özelinde ek olarak belirlenen şartlar:

İleri Girişimcilik Destek Programı kapsamında kuruluş desteği, performans desteği, makine-teçhizat ve yazılım desteği, mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği ve sertifika desteği sağlanır. Destek programına İleri Girişimci Destek Programı Faaliyet Konuları Tablosunda yer alan NACE kodlarında faaliyet gösteren işletme başvuru yapabilir. (İleri Girişimcilik Destek Tablosu için tıklayınız.)

 1. KOSGEB desteği ile satın alınan makine, teçhizat ve yazılım Program süresi boyunca (2 yıl) satılmamalı, başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanmmalı veya devredilmemeli, rehin gösterilmemeli. Bu kapsamdaki makine, teçhizat ve yazılım; yapılan yerinde izlemede tespit edilemediği takdirde yasal faizi ile birlikte geri tahsil edilir.
 2. KOSGEB desteği ile satınalınan makine, teçhizat ve yazılımın asgari teknik özelliklerinin en az Kurul Kararında yer alan asgari teknik özellikleri taşımalıdır. Bu ürünler için alınacak faturalarda ise bu özelliklerin açıkça yer alması ve kesilen faturanın sermaye şirketleri için şirket adına, şahıs işletmeleri için de şahıs işletmesi sahibi adına kesilmesi gerekmektedir.
 3. İşletme kuruluş tarihinden programın 1 inci yılının sonuna kadar satın alınan makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için ödeme yapılabilir. Destek ödeme talebi en geç; destek programının tamamlanma tarihinden 4 ay sonrasına kadar yapılmalıdır. Bu sürenin sonundan itibaren 2 ay içerisinde mazereti ile ödeme talebinde bulunan işletmelerden uygulama birimi tarafından mazereti uygun bulunanların ödeme talebi işleme alınır. Bu sürelerin dışında yapılan ödeme talepleri işleme alınmaz.
 4. Destek programı süresi boyunca başka bir işletmede SGK'lı olarak uygulama esaslarda tanınmış bazı özel haller haricinde çalışılamaz. Aksi takdirde destek sürecinin sonlandırılması ile sağlanan desteğin yasal faizi ile geri tahsili gibi sonuçlar doğurabilecektir. Girişimcinin hem yasal olarak hem de fiili olarak işinin başında olması gerekmektedir.
 5. Destek süreci içinde (Program başlangıç   tarihinden itibaren iki yıl) işletmenin kapanması durumunda bu durum işletmenin sunduğu gerekçe doğrultusunda Kurulda değerlendirilir. Kapanmanın işletmenin kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte ölüm, ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, hırsızlık, finansal yetersizlik veya kurul tarafından uygun bulunan buna benzer gerekçeler nedeniyle oluştuğuna karar verilmesi halinde yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez. Aksi takdirde geri ödemesiz destekler ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.
 6. İleri Girişimci Destek Programına başvuru yapacak girişimcinin işini kurmadan önce Geleneksel Girişimci eğitiminden sonra İleri Girişimci Eğitimini de tamamlaması gerekmektedir. Yalnızca Geleneksel Girişimci Eğitimini tamamlayanlar İleri Girişimci Destek Programına başvuramayacak, sadece Geleneksel Girişimci Destek Programına başvurabileceklerdir.
 7. Destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranına %15 ilave edilir. Yerli malı belgesinin, ilgili destek ödemesi gerçekleşmeden önce sunulması şartıyla, fatura tarihi itibarıyla güncel olması veya fatura tarihinden sonra alınması halinde destek programı süresi içerisinde alınmış olması şartı aranır.
 8. Desteklenecek makine-teçhizat yeni veya en fazla 3 yaşında olabilir. Makine teçhizatın ikinci el olması halinde ilk kullanıcıya satış faturası tarihi ile işletmeye kesilen fatura tarihi arasındaki sürenin 3 yılı geçmemiş olması gerekir. İlk satış faturası bulunamaması durumunda ilgili odalardan alınabilecek yaşı gösterir belge veya benzeri dokümanlardan herhangi birinin sunulması gerekir

Destek Unsurları:

Geleneksel Girişimcilik Programı

DESTEK UNSURU

DESTEK TUTARI

Kuruluş Desteği

 

Gerçek kişi işletme 5.000 TL

Sermaye şirketi işletme 10.000 TL

Performans Desteği*

 

Birinci Performans Dönemi**

- 180-539 gün ise 5.000 TL

- 540-1079 gün ise 10.000 TL

- 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL

İkinci Performans Dönemi**

- 360-1079 gün ise 5.000 TL

- 1080-1439 gün ise 15.000 TL

- 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

Sertifika Desteği

5.000TL

Gelenksel Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesizdir.

* Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.

** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

İleri Girişimcilik Programı

DESTEK UNSURU

DESTEK TUTARI

Kuruluş Desteği

Gerçek kişi işletme 5.000 TL

Sermaye şirketi işletme 10.000 TL

Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği*

Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 100.000TL,

Orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 200.000TL,

Yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 300.000TL,

Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği

10.000 TL

Performans Desteği**

Birinci Performans Dönemi***

- 180-539 gün ise 5.000 TL

- 540-1079 gün ise 10.000 TL

- 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL

İkinci Performans Dönemi***

- 360-1079 gün ise 5.000 TL

- 1080-1439 gün ise 15.000 TL

- 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

Sertifika Desteği

5.000TL

İleri Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesizdir.

* Destek oranı %75 ‘tir. Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.

** Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.

*** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

Online girişimcilik eğitimlerine nasıl katılırım?

Geleneksel Girişimci Destek Programı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

İleri Girişimci Destek Programı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?