Mustafa Kemal ATATÜRK

Genel Sekreterlik

Ali Cengiz GÜLTEKİN
Genel Sekreter

 

Genel Sekreterliğin Görev, Sorumluluk ve Yetkileri

 • Odanın idari işlerini, iç çalışmalarını ve yazı işlerini düzenlemek ve yönetmek.
 • Odaca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplanmasını sağlamak.
 • Organ toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, bu toplantılara ait tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve imzalamak, organ toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerini tutmak ve karar defterlerini karar özetlerini ve toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza etmek.
 • Oy kullanmamak şartıyla Meclis ve Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak etmek.
 • Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak. Kararların zamanında yerine getirilmesini sağlamak.
 • Oda personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konusunda Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.
 • Oda personelinin çalışmalarını denetlemek ve personele gerekli emir ve talimatları vermek.
 • Resen yaptığı harcamaları Yönetim Kurulu onayına sunmak ve haftalık harcamalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
 • Aylık Mizanı ve Aktarma taleplerini hazırlamak, Hazırlık Bütçesini, Gelir Tablosunu, Kesin Mizanı yapmak ve bunları Yönetim Kuruluna sunmak.
 • Demirbaş ve Ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak, arşiv malzemelerini muhafaza etmek.
 • Yayın işlerini yönetmek.
 • Oda İç Yönergesi taslağını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
 • Meclise sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak Odanın bir yıl içindeki faaliyetleri ve bölgesinin iktisadi ve sınai durumu hakkındaki yıllık raporunun tanzimi hususunda gerekli hazırlıkları yapmak.
 • Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek.
 • Yönetim Kurulunca devredilen yetkileri kullanmak.
Genel Sekreterlik İletişim:
Ali Cengiz GÜLTEKİN - Genel Sekreter
ac.gultekin@inegoltso.org.tr
Tel: 0 224 714 82 60 - 220 Faks: 0 224 714 98 59

 

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?