Mustafa Kemal ATATÜRK

Genel Sekreterlik


MUSTAFA ŞENTÜRK
Genel Sekreter

 

Özgeçmiş
 

Öğrenim Durumu

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Lisans

Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans (Uluslararası Ticaret)

Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans (Muhasebe ve Denetim)

 

Genel Sekreterliğin Görev, Sorumluluk ve Yetkileri

 • Odanın idari işlerini, iç çalışmalarını ve yazı işlerini düzenlemek ve yönetmek.
 • Odaca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplanmasını sağlamak.
 • Organ toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, bu toplantılara ait tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve imzalamak, organ toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerini tutmak ve karar defterlerini karar özetlerini ve toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza etmek.
 • Oy kullanmamak şartıyla Meclis ve Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak etmek.
 • Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak. Kararların zamanında yerine getirilmesini sağlamak.
 • Oda personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konusunda Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.
 • Oda personelinin çalışmalarını denetlemek ve personele gerekli emir ve talimatları vermek.
 • Resen yaptığı harcamaları Yönetim Kurulu onayına sunmak ve haftalık harcamalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
 • Aylık Mizanı ve Aktarma taleplerini hazırlamak, Hazırlık Bütçesini, Gelir Tablosunu, Kesin Mizanı yapmak ve bunları Yönetim Kuruluna sunmak.
 • Demirbaş ve Ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak, arşiv malzemelerini muhafaza etmek.
 • Yayın işlerini yönetmek.
 • Oda İç Yönergesi taslağını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
 • Meclise sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak Odanın bir yıl içindeki faaliyetleri ve bölgesinin iktisadi ve sınai durumu hakkındaki yıllık raporunun tanzimi hususunda gerekli hazırlıkları yapmak.
 • Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek.
 • Yönetim Kurulunca devredilen yetkileri kullanmak.
Genel Sekreterlik İletişim:
Mustafa ŞENTÜRK - Genel Sekreter
m.senturk@inegoltso.org.tr gsekreter@itso.org.tr
Tel: 0 224 714 82 60 Dahili:201 Faks: 0 224 714 98 59

 

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?

Resmi Gazete'nin 9 Haziran 2021 tarih ve 31506 no'lu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca; üyelerimizin geçmiş dönem ödenmemiş olan yıllık aidat borçlarına yönelik yapılandırma olanağı getirilmiştir.

Geçmiş dönemlere isabet eden tutarlara ait tahakkuk etmiş olan gecikme zamları anapara ödemesi kapsamında tahsil edilmeyecektir.

Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, en geç 31 Ekim 2021 tarihine kadar ekte sunulan dilekçe ile bizzat Odamıza gelerek ve/veya üyelik sisteminden online olarak yapılandırma müracaatlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuran üyelerimizin borç taksitlerinin birincisini kanunun yayımlandığı tarihi takip eden dördüncü ayın sonuna kadar (İlk Taksit Tarihi: 30 Kasım 2021), kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte (Son Taksit Tarihi: 30 Nisan 2022) ödemesi gerekmektedir.

Azami altı taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üye yapacağı başvurusunda kendi belirleyecektir.

Üye tarafından belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir.

Üyeler, toplam anapara borç tutarını yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirebileceklerdir.

Üyeler, 31 Ekim 2021 tarihine kadar başvuruda bulunacaklardır.

Başvuru Odamıza aşağıda örneği bulunan dilekçe ile fiziksel olarak yapılabileceği gibi, "https://ebelge.tobb.org.tr" adresinden veya E-devlet kapısı (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri - TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir.

Başvurularda, yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.

Dilekçe örneği için linke tıklayınız.