Mustafa Kemal ATATÜRK

Eximbank

Türk Eximbank’in amacı;

İhracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması, girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurtdışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.

Bu kapsamda, Türk Eximbank ihracat yapan veya ihracata başlayacak firmalara yönelik birçok kredi ve sigorta programı sunmaktadır.

A) KREDİLER

1 KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ

 1. Reeskont Kredisi. İhracatçıya ihracata hazırlık aşamasında finansman ihtiyaçlarını çok uygun maliyetlerle finanse edilmesi (TL,USD,EURO) vade TL kredilerinde 360 gün döviz kredilerinde 720 gün ödeme 6 ayda periyodik. Faiz + kar payı
 2. KOBİ İhracata Hazırlık kredisi. İhracatçı KOBİ’ lerin ve ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üretici) imalatçı KOBİ’lerin uluslararası piyasadaki rekabet güçlerini artırılması.  (TL,USD,EURO) vade 120-720 gün periyodik ödeme . Faiz + kar payı
 3. İhracata Hazırlık Kredisi. İhracatçılarımızın uluslararası piyasalardaki rekabet güçlerini artırıyor, ihracata hazırlık aşamasındaki finansman ihtiyaçlarını karşılamak. (TL,USD,EURO) vade 120-720 gün periyodik ödeme . Faiz + kar payı
 4. Sevk sonrası reeskont kredisi. İhracat alacakları ıskonto ediliyor, sevk sonrası dönemde finansman ihtiyacı karşılanıyor. (TL,USD,EURO) vade 120-720 gün periyodik ödeme . Faiz + kar payı
 5. Dış Ticaret Şirketleri İhracat kredisi. Dış Ticaret Sermaye şirketleri ile sektör el dış ticaret şirketlerine tahsisi edilen bir ihracat kredisidir. . (TL,USD,EURO) vade 120-720 gün periyodik ödeme . Faiz + kar payı
 6. Sevk Öncesi İhracat Kredisi. Sevk öncesi ihracat kredisi programı ile ihracatçının ve ihracata yönelik mal üreten (nihai üretici) imalatçının ihracat öncesi finansmanı. (TL,USD,EURO) vade TL kredilerinde 360 gün döviz kredilerinde 540 gün ödeme 6 ayda periyodik. Faiz + kar payı
 7. Sigortalı Alacağın Teminatına dayalı Kredi Programı. İhracatçının Eximbank’ça sigortalanan vadeli alacaklarını teminat alarak finansman imkanı sağlaması. Vade azami 1 yıl maliyet kaynak maliyetleri çerçevesinde başvuru ilgili illerdeki şubeler aracılığı ile.
 1. ORTA-UZUN VADELİ İHRACAT KREDİLERİ
 1. İhracata yönelik yatırım kredisi. İhracata yönelik mal üreten imalatçıların makine, teçhizat ve aksam harcamalarını finanse etmek. (USD,EURO,JPY) vade 10 yıl maksimum 2 yıl ödemesiz dönem  6 ayda periyodik. Faiz + kar payı
 2. İhracata yönelik işletme sermayesi kredisi. İhracata yönelik işletme kredisi programımız kapsamında kredi başvuru tarihinden azami 180 öncesine kadar olan sürede gerçekleşir.
 3. İhracat alacakları ıskonto programı. İhracat alacakları ıskonto programımız kapsamında, ihracatçılarımızın sermaye malı ihracatından doğan vadeli alacakları ıskonto edilmesi.
 4. Marka kredisi. Marka kredisi ile ihracatçılarımızın yurt dışında yerleşik marka satın alması, yurt dışında var olan marka/şirket ve/veya marka ile ilgili mağaza/tesis satın alımasın, Türk malı/ markası imajının geliştirilmesi ile moda yaratmaya veya Türk markası imajını yerleştirmeye yönelik yurt dışına açılma ve yerleşme faaliyetlerinin finanse edilmesi.
 5. Avrupa Yatırım Bankası (AYB) kredisi. Harcama belgesi karşılığında, ihracatçının ve döviz kazandırıcı hizmetleri finansmanı ile ihracat yatırımları için yerel piyasalardan sağlanacak yada ithal edilecek makine harcamalarına kredi sağlanması.
 6. Gemi İnşa ve İhracatı Finansman programı. Gemi İnşa/ihraç edecek ihracatçılarımızın gemi inşa aşamasındaki finansman ihtiyaçlarını karşılıyor, rekabet güçlerini destekliyor, yurt dışındaki müşterileri ve kreditör kuruluşlar nezdindeki kredibilitelerini artırmak.
 7. Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi. İhracatta kalıcı pazarlar edinilmesi ve net döviz girdisinin artırılması amaçlı yatırım harcamalarını finanse edilmesi.
 8. Özellikli İhracat kredisi. Özellikli ihracat kredisi programımız ile ihraca edilecek malın üretim süreci yada satış koşulları nedeniyle 12 aydan uzun vadeli finansman ihtiyacı bulunan firmaların yeni pazarlara yeni ürün ihracı gibi özellik arz eden ihracat projelerinin desteklenmesi.
 9. Finansal Kiralama şirketlerine Yönelik Kredi Programı. İhracatçıların ve döviz kazandırıcı hizmet faaliyeti gösteren firmaların finansal kiralama yoluyla yapacakları yatırımların finansmanı amaçlanmaktadır.
 10. Yurt Dışı Teminat Mektubu Programı. Müteahhitlik ve gemi sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile yurt içinde ihracata yönelik yatırım malı üretimi yapan firmaların mevcut pazarlarda kalıcılığının sağlanmasının yanı sıra yeni pazarlara açılmaları ve yurt dışında daha fazla iş üstlenmelerinin önünün açılmasını teminin Türk Eximbank tarafından söz konusu firmaların yurt dışı işlerinde ihtiyaç duydukları teminat mektupları düzenlenmesi.
 1. DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KAPSAMINDAKİ KREDİLER
 1. Turizm Kredisi. Turizm kredisi programı ile turizm işletmelerinin, seyahat acentalarının, yurt dışında yolcu taşıyan Türkiye2 de yerleşik özel havayolu firmalarının finansman ihtiyaçlarının karşılanması.
 2. Uluslararası Nakliyat pazarlama Kredisi. Türkiye’ de yerleşik uluslararası nakliyat firmalarımızın, uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmaların ve uluslararası taşıma işlerini organizatörlüğü yapan firmaların yurt dışı taşımacılık faaliyetlerinde finansman ihtiyacını karşılamak, rekabet güçlerini artırmak.
 3. Döviz kazandırıcı Hizmet Kredisi. Türkiye’de yerleşik firmaların yurtdışında gerçekleştirecekleri döviz kazandırıcı hizmetleri ile yurt dışına ihraç edilecek proje niteliğindeki yazılım, projelendirme ve danışmanlık gibi hizmetlerin finansmanına yönelik olarak finansman oluşturmak.
 4. Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi. Firmaların yurt dışı fuarlara katılım sağlanarak pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmalarını teşvik edilmesi, bu yolla yurt dışı Pazar paylarını artırarak yeni/hedef pazarlara girişlerini, rakiplerini tanımalarını, yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinmelerini ve ihracatın gelişimine katkıda bulunmalarının finanse edilmesi.
 5. Yurt dışı Müteahhitlik hizmetleri köprü kredisi. Müteahhit/ Müşavir firmaların yurtdışında üstlendikleri projelerden doğmuş tahsil edilemeyen hakkedişleri kapsamında köprü finansman sağlamak.
 6. Yurtdışı Müteahhitlik hizmetleri Teminat Mektubu Programı. Müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın mevcut pazarlarda kalıcılığının sağlanmasının yanı sıra, yeni pazarlara açılmasını teminin yurt dışında üstlenilen projeleri teminat mektubu ile desteklenmesi.

B) ALICI KREDİLER

1 uluslararası proje kredileri

2 Uluslararası ticaretin finansmanı

C) ALACAK SİGORTASI

1 Kısa vadeli alacak Sigortası

2 Orta ve uzun Vadeli Alacak Sigortası

D) HAZİNE

1 Türev ürünleri

 

* Türk Eximbank kredi ve sigorta programları ile ilgili detaylı bilgi için Odamız Eximbank İrtibat Ofisi ile temasa geçebilirsiniz.

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?