Mustafa Kemal ATATÜRK

İhracat Belgeleri

Odamızdan;

  • A.TR Dolaşım Belgesi
  • Basitleştirilmiş A.TR Dolaşım Belgesi
  • EUR.1 Dolaşım Belgesi
  • EUR-MED Dolaşım Belgesi
  • Menşe Şehadetnamesi
  • Form A Menşe Belgesi
  • Menşe İspat Belgesi (İran)
  • Menşe İspat Belgesi (Malezya)
  • D-8 Menşe İspat Belgesi
  • TR-BAE Menşe Belgesi (Birleşik Arap Emirlikleri)

belgeleri temin edilebilmektedir.

A.TR DOLAŞIM BELGESİ

Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında (2006/10895 Sayılı bakanlar Kurulu Kararı) Karar çerçevesinde düzenlenen belgedir.          

A.TR Dolaşım Belgesi tanımında geçen “Serbest Dolaşımdaki Eşya”, tümüyle Türkiye veya Topluluk' ta elde edilmiş olan ya da tamamı veya bir kısmı üçüncü ülkeler menşeli olup Türkiye ya da Topluluk' ta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşyayı ifade etmektedir.

Avrupa Birliği'ne üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi dışındaki ve Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi dışındaki serbest dolaşımdaki eşyanın ihracında düzenlenir.

İhracatçı üyeler veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri tarafından A.TR Dolaşım Belgelerini bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurduktan sonra ihraç konusu eşyanın Türkiye'de serbest dolaşım halinde bulunduğu hususunda tevsik edici tüm bilgi ve belgeler de eklenmek suretiyle onay işlemleri İTSO Dış Ticaret Uygulama Birimi’nce gerçekleştirilir.

BASİTLEŞTİRİLMİŞ A.TR DOLAŞIM BELGESİ

Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar’ın 7. Bölümü Basitleştirilmiş İşlemler Hükmü uyarınca Onaylanmış İhracatçı yetkisi alan firmalarca düzenlenen ve Gümrük İdarelerine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmayan belgedir.

Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirilen ihracatlarda Onaylanmış İhracatçı yetkisi alan firmalarca düzenlenebilen ve hiçbir onay yapılmaksızın doğrudan alıcı ülke gümrük idarelerince işleme alınan Basit A.TR Dolaşım Belgeleri Odamız Dış Ticaret Uygulama Biriminden temin edilmektedir.

EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ

Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlarda, Avrupa Birliği'ne üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi kapsamına dâhil ürünler ile Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi kapsamında dâhil ürünlerin ihracında menşeli ürünlerin anlaşma hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlarca düzenlenip, gümrük idarelerince vize edilen belgedir.

Armonize Sistem Nomanklatürü esas alınarak Türk Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde  (T) kısaltması ile işaret edilen eşya Tarım Ürünü Listesi Kapsamına dâhil ürünü göstermektedir. Bu eşyanın Avrupa Birliği ülkelerine ihracında da EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmektedir.

Türkiye ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu (CECA) Kuran Anlaşmanın yetki alanına giren ve Türk Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yanında (CECA) kısaltması yer alan eşyanın Avrupa Birliği ülkelerine ihracında da EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmektedir.

EUR-MED DOLAŞIM BELGESİ

Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlarda, PAN AVRUPA AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ (PAAMK) Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik uyarınca STA ülkelerine yapılan ihracatlarda ihraç konusu eşyanın gümrük indiriminden yararlanması amacıyla düzenlenen Odamızca onaylanan ve Gümrük İdareleri’nce vize edilen belgedir.

MENŞE ŞEHADETNAMESİ

Menşe Şahadetnamesine konu ihraç eşyasının, tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya ise o ülke menşeli olduğunu; üretimi birden fazla ülkede gerçekleştirilen eşya söz konusu olduğunda ise bir ülke menşeli sayılabilmesi için o ülkede yeni bir ürün imal edilmiş veya imalatın önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin o ülkede yapılmış olduğunu belgelemek için düzenlenmektedir.

Menşe Şahadetnamesini dolduran ve Başvuru Formunu kaşeleyip imzalayan ihracatçılarımızca eşyanın beyan ettikleri ülke menşeli olduğu hususunda tevsik edici tüm bilgi ve belgelerle birlikte onayı için Odamıza ibraz edilir ve tüm tetkikler yapıldıktan sonra onay işlemi tamamlanır.

Menşe ispat belgesi düzenlenen ülkelere yanı sıra menşe şahadetnamesi düzenlenmez. Diğer tüm dünya ülkeleri için menşe düzenlenebilir.

MENŞE İSPAT BELGESİ (İRAN)

Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik (30.01.2015 t. 29252 s. R.G.) ile Türkiye Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti arasında yapılacak ticarette, eşyanın tercihli menşeini ispat etmek üzere, 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe konan, Gümrük İdaresi’nce ya da bu idare tarafından yetki verilen kuruluşlarca düzenlenip gümrük idarelerimizce vize edilen belgedir.

MENŞE İSPAT BELGESİ (MALEZYA)

Türkiye'den Malezya'ya yapılan, Türk Menşeli ürünlerin ihracında düzenlenecek Malezya Menşe Belgesi, İngilizce olarak ve ihracatçı Taraf ülkenin iç mevzuat hükümleri çerçevesinde doldurulur. Eğer el yazısı kullanılırsa, açık ve okunaklı şekilde matbaa harfleriyle ve mürekkeple doldurulur. Bu durumda, form üzerinde silinti ve değişikliklere izin verilmez. Ürünlerin tanımı, bu amaçla ayrılmış kutu içine boş satır bırakılmaksızın yapılmalıdır. Eğer kutunun tamamı dolmaz ise, tanımın son satırının altına bir yatay çizgi çekilerek, boş alan çapraz bir çizgi ile kapatılmalıdır.

Kurallara uygun doldurulan belgeler, Odamızca onaylanmaktadır.

D-8 MENŞE İSPAT BELGESİ

Bilindiği üzere, Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye’den oluşan Gelişen Sekiz Ülke (Developing Eight /D-8) Örgütü, 15 Haziran 1997 tarihinde “İstanbul Deklarasyonu” ile kurulmuştur.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” 24.05.2016 tarihli ve 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik 01.07.2016 tarihinde yürürlüğe girmesi sebebiyle, D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasını onaylayan 6 ülke arasında tercihli ticaret kapsamında yapılacak ticarette 01.07.2016 tarihinden itibaren D-8 Menşe İspat Belgesi’nin kullanılması gerekmektedir.

TR-BAE MENŞE BELGESİ

Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Ekonomik Ortaklık Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik (23.07.2023 t. 32257 s. R.G.) ile Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında yapılacak ticarette, eşyanın anlaşma kapsamında menşeli olduğunu ispat etmek üzere düzenlenen, 1 Eylül 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe konan, Gümrük İdaresince ya da bu idare tarafından yetki verilen kuruluşlarca düzenlenip gümrük idarelerimizce vize edilen belgedir.

Belge talebinde bulunacak olan firma temsilcileri şu adımları izlemeleri gerekmektedir:

1- Belge Talep Dilekçesi ve ekleri ile Odamız Dış Ticaret Servisi’ne başvuruda bulunulacak.

2- Talep edilen belgelerin ücretleri vezne bölümüne yatırılacak.

3- TOBB MEDOS Sisteminde yapılacak satış işleminden sonra belgeler, firma temsilcisine teslim edilecektir.

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?