YABANCI ÇALIŞTIRMA (GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİLER)

İşverenler tarafından geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklulara çalışma izni alınabilmesi için;

•    Geçici koruma kimlik belgesinin ve yabancı kimlik numarasının olması,
•    Çalışma izni başvurusunun yapıldığı tarih itibariyle en az altı aylık geçici koruma süresinin olması,
•    Geçici koruma hakkı sağlanan ilde çalışmak üzere başvuru yapılması,
•    Ön izin alma zorunluluğu olan mesleklerde çalışacak geçici korunanların, ilgili Bakanlıklardan ön izin belgesinin alınmış olması gerekmektedir.

Öncelikle yabancı ile işveren arasında bir iş sözleşmesi imzalanır. Örnek iş sözleşmesi http://www.calismaizni.gov.tr/calisma-izni-hakkinda/yardimci-kilavuzlar/ adresinden temin edilebilir.

NASIL BAŞVURU YAPILIR:

İSTENEN BELGELER
YABANCI İÇİN: İş Sözleşmesi, Biyometrik vesikalık fotoğraf
İŞVEREN İÇİN: Vergi Levhası, Ticaret Sicil Gazetesi, İşyeri Bilançosu, İşyeri Faaliyet Belgesi, Ön İzin Belgesi (yabancı, eğitim veya sağlık meslek mensubu ise ilgili bakanlıklardan)

SİSTEME KAYIT
BİRİNCİ AŞAMA: İŞVEREN KAYDININ OLUŞTURULMASI
1. Yeni İş yeri (Şirketler) kaydı, iş yerinin SGK da kayıtlı e-bildirge kullanıcısı tarafından ve e-bildirge kullanıcısının kendi elektronik imzası ile https://ecalismaizni.ailevecalisma.gov.tr/#/eizin internet adresinden yapılacaktır.
2. İş yeri kaydı için gerekli bilgi ve belgeler sisteme yüklendikten sonra elektronik imza ile tamamlandığı takdirde iş yeri kaydı açılmış olur.

İKİNCİ AŞAMA: ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU
İşveren kaydını tamamladıktan sonra, bu işverenlik üzerinden çalıştırılacak yabancı için çalışma izni başvurusu yapmaya başlanılabilir.

Başvuru Türleri
Yurt İçi İlk Başvuru - Ülkemizde bulunan ve en az altı (6) ay süreli geçerli ikamet tezkeresi sahibi olan yabancılar için yapılır. Bu durumda yabancı 99 ile başlayan T.C. Yabancı Kimlik Numarasına sahiptir.
Yurt Dışı İlk Başvuru -Yabancının ikamet tezkeresi olmadığı durumda, uyruğunda bulunduğu ülkedeki T.C. dış temsilciliğine giderek çalışma vizesi başvurusunda bulunur. Oradan kendisine verilecek olan 16 haneli referans numarasına sahiptir.
Geçici Koruma Başvurusu -Ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancılar için yapılır. Yabancı Geçici koruma ikamet tezkeresine sahiptir.
Uzatma Başvurusu -Bakanlığımızdan alınmış devam eden çalışma izninin uzatılması için yapılır. Önceki iznin bitmesinden önceki 2 (iki) aylık sürede yapılması gerekir.

GEÇİCİ KORUMA İLK BAŞVURU
1. Geçici/Uluslararası Koruma Başvuru sekmesi seçilir.
2. Yabancı Kimlik Numarası Girilerek Bilgileri Getir butonu kullanılarak yabancı ile ilgili bilgiler ekrana getirilir.
3. Genel Bilgiler Sekmesi, izin için başvuran yabancının istatistiki bilgileri doldurulur.
4. Görev Bilgileri Sekmesi, yabancının işyerinde yapacağı görev bilgileri doldurulur.
5. Belge Yükleme Sekmesi, yabancıya ait fotoğraf ve belgeler yüklenir.  (İşveren ve yabancı tarafından imzalanmış iş sözleşmesi. (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)
6. Sonuç Sekmesi, e-imza ile başvuru değerlendirme işlemine alınır.

Yapılan başvurular Tamamlanan Başvurular Takip sekmesinden takip edilir.
Çalışma izni başvuruları Bakanlıkça olumlu değerlendirildiğinde bildirilen çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedeli ilgili banka hesaplarına ayrı ayrı yatırılır.
Geçici Koruma Çalışma İzni Harcı: 283,20 TL
Değerli Kağıt Bedeli: 89,00 TL

Ödemeler bankalarda bulunan Maliye Bakanlığına ait aşağıdaki hesap numaralarına yatırılacaktır. Bu kapsamda;
- Çalışma izni harç tutarı 9130 kodlu hesaba,
- Değerli Kâğıt Bedeli ise 9267 kodlu hesaba ayrı ayrı makbuzlarla (Şahsın yabancı kimlik numarası beyan edilerek) yatırılacaktır.
Yabancıya ait. Yabancı Kimlik Numarasının belirtilmemesi halinde bankalarca tahsilat yapılamayacaktır. Harç tutarları yatırılırken Bankaya harç tutarı dışında herhangi bir havale veya benzeri masraf ödenmeyecektir.
Harç ödemesi yapılabilecek Bankalar:
- T.C. Ziraat Bankası
- T. Vakıflar Bankası
- T. İş Bankası


DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR (GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILAR İÇİN)


•    İşyerinde geçici koruma kapsamında çalışan yabancı sayısı, aynı işyerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının yüzde onunu geçemez. Ancak, işveren tarafından yabancının çalıştırılacağı işi yapacak aynı nitelikte Türk vatandaşı bulunamadığının belgelendirildiği başvurularda istihdam kotası uygulanmayabilir.
•    Toplam çalışan sayısı ondan az olan işyerlerinde, en fazla bir geçici koruma sağlanan yabancının çalışmasına izin verilebilir.
•    İşveren kaydının SGK işyeri tescil numarası üzerinden yapıldığı hallerde, Ulusal Adres Veri Tabanından seçilen yabancının çalışacağı adres ile SGK işyeri sicil numarasıyla yapılan sorgulamadan gelen adresin aynı olması gerekmektedir.
•    Geçici koruma sağlanan yabancılara asgari ücretin altında ücret ödenemez.
•    Sigorta primlerinde esas alınacak tutar, yabancının çalışma izni başvurusunda beyan edilen ücretten daha düşük olamaz.
•    Ön izin alma zorunluluğu olan mesleklerde çalışacak geçici korunanların, ilgili Bakanlıklardan ön izin belgesi yoksa başvurular değerlendirmeye alınmaksızın işlemden kaldırılır. (Sağlık meslek mensuplarının Sağlık Bakanlığından, eğitim meslek mensuplarının Milli Eğitim Bakanlığı veya Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığından ön izin alması gerekir)
•    Kanunlarda yalnızca Türk vatandaşları tarafından icrasına izin verilen iş ve meslekler için yapılan çalışma izni başvuruları değerlendirme yapılmaksızın işlemden kaldırılmaktadır. (Diş Hekimi, Hastabakıcılık, Eczacılık, Veterinerlik, Özel hastanelerde sorumlu müdürlük, Avukatlık, Noterlik, Özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi, Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık vb., Gümrük müşavirliği, Turist rehberliği, Hakimlik ve Savcılık)
•    Fotoğraf (Yabancıya ait fotoğraf son 6 ay içerisinde çekilmiş renkli, ön cepheden, yüzü açık, yabancıyı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde, arka fonu beyaz (biometrik) olmalıdır ve doğru ölçeklendirerek yüklenmelidir.)
•    Çalışma izni başvuruları elektronik imza ile yapılmaktadır.
•    Yabancı adına düzenlenmiş olan Çalışma İzin Kartı işyeri adresine gönderilir.
•    İşveren, yabancının çalışma izni onay tarihinden itibaren 30 gün içinde Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi vermek zorundadır.
•    Geçici koruma sağlanan yabancılara verilen çalışma izni, ikamet izni yerine geçmez.

Site içi arama