İlgi: TOBB'nin 09.90.2013 tarih ve 18892 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü'nden alına bir yazıya atfen, 01.03.2013 tarih ve 28574 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 167 sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanunda yapılan değişiklik ile sanayi maksatlı kullanılan kuyulara, Kanunun yayınlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde ölçüm sistemi kurulması gerektiği, bir yıl içerisinde ölçüm sistemi kurulmayan kuyuların kullanma belgelerinin iptal edilerek kuyuların kapatılacağı hükmünün yer aldığı, konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

 

İlgi: T.C. Bursa Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 21.08.2013 tarih ve 1642 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı yazıda; 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. "Bir maddenin vasıf (nitelik), şekil, hassa (özelliğini) veya terkibini (birleşimini) makina, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle, madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (Sanayi İşletmesi) ve buralarda yapılan işler (Sanayi işleri) sayılır."

şeklinde tarif edilmiş olup, Kanunun 2. maddesi;
"Sanayi İşletmelerinin İktisat ve Ticaret Vekaletinde tutulacak sanayi siciline kayıt ettirilmesi ve mukabilinde alınacak sanayi sicil vesikasının icabında selahiyetli memurlara ibraz olunması mecburidir.

Yeni açılan sanayi işletmeleri, İktisat ve Ticaret Vekaleti tarafından tanzim kılınacak beyannameleri faaliyete başladıkları tarihten itibaren 3'üncü madde sarahatı dairesinde doldurulup iki ay içinde İktisat ve Ticaret Vekaletine veya mahallenin en büyük mülkiye amirine yahut taahhütlü olarak postaya vermekle mükelleftir."

4 üncü maddesi;
"Sanayi Siciline kaydedilen sanayi işletmeleri:
2 inci maddeye istinaden verilecek beyannamelerde yazılı malumatta bir değişiklik vukuunda;
İşletmenin daimi veya muvakkat kapatılması veya tekrar faaliyete geçmesi hallerinde,
Keyfiyeti, 2 inci madde hükümleri dairesinde İktisat ve Ticaret Vekaletine bir ay zarfında bildirmeye mecburduelar.

Tamir ve temizleme gibi sebeplerle üç aydan daha az bir müddetle çalışmanın tatil edilmesi, yapılan işler mevsimlik olduğu takdirde muayyen zamanlarda faaliyete geçilmesi veya faaliyetin tatili halleri bu madde hükmünde hariçtir."

5 inci maddesinin 1 inci fıkrası;
"Sanayi işletmeleri bir senelik faaliyetlerini, İktisat ve Ticaret Vekaletince hazırlanacak numunesine göre dolduracağı senelik işletme cetvellerinde göstermeye ve bu cetvelleri takvim senesi sonundan itibaren en geç 4 ay içinde 2 inci maddede yazılı olduğu veçhile İktisat ve Ticaret Vekaletine göndermeye mecburdurlar"

hükümlerini amirdir.

Bu hükümler çerçevesinde 9 uncu maddesinde de;
"Bu kanun hükümlerine tevfikan sanayi işletmelerini müddetinde sanayi siciline tescil ettirmeyenler veya 2 inci maddeye tevfikan verilen beyannamelerde vuku bulan değişiklikleri kapanma ve faaliyete geçme müddetinde ilgili mercilere bildirmeyenler veya senelik işletme cetvellerini zamanında İktisat ve Ticaret Vekaletine göndermeyenler hakkında bir aydan altı aya kadar hafif hapis veya 100 liradan 1000 liraya kadar hafif para cezası ve tekerrürü halinde de her ikisi birlikte hükmolunur."

denilmektedir.

Bilahare 2 Ağustos 2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 inci maddesi ile 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununa geçici madde eklenmiş olup, söz konusu geçici madde ile "Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinde sanayi siciline kayıt olmayanlardan 31.12.2014 tarihine kadar kayıt işlemini tamamlamayanlar hakkında bu Kanunun 9 uncu maddesi gereği sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanmaz" hükmü getirilmiştir.

Bu itibarla 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu hükümlerine uyulması zorunlu olup, halen mevzuat hükmü kapsamında faaliyet gösterip işletmelerini sanayi siciline tescil ettirmemiş üyelerimizin cezai duruma düşmemelerini teminen, sanayi sicil kayıtlarını yaptırmak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji il Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekmektedir.

 

 

İş Güvenliği Yasası'nda hekim ve uzman zorunluluğu 1-3 yıl ertelenecek. Hükümet tarafından Meclis’e gönderilen torba kanun ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun (İSG) sadece 6. ve 8. maddelerinin yürürlülük tarihlerinde erteleme oldu. Buna göre, iş yerlerinin hekim ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu, iş yerlerinin tehlike sınıflarına göre, bazıları için 1 Temmuz 2016’a bazı iş yerleri için ise 1 Temmuz 2014 tarihlerine ertelendi. Kanunun risk değerlendirmesi, acil durum planları, iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ile bildirimleri gibi maddelerinde bir değişiklik söz konusu değildir.

Devamını oku: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Bilgi Notu
 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden alınan 29.03.2013 tarih 1485 sayılı yazıda; Yıllık İşletme Cetvellerinin 2013 NİSAN  ayı sonuna kadar verilmesinin temini için sanayi işletmesini doğrudan yıllık işletme cetvelini doldurmasına yönelik uygulamaya geçilmiştir. Sanayi işletmesine kapasite bilgisi açılarak bu bilgilerin güncellenmesi sağlandıktan sonra yıllık işletme cetveli işlemleri bölümünden diğer bilgiler girilerek işlem sonlandırılmaktadır. Firmaların eksik bilgi vermemeleri için gerekli uyarılar sisteme konulmuştur.

Sanayi Sicil Belgesi Vize işlemleri aşamasında, yeri veri tabanına göre tüm bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir. Bu hususta gerekli hassasiyetin gösterilmesi veri tabanının sürdürülebilirliği açısından önemlidir.

Yıllık işletme cetvelinin İl Müdürlüğüne doğrudan verilmesi veya posta ile gönderilmesi halinde, verilen bilgilerin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfası (www.sanayi.gov.tr) “Hizmetlerimiz” başlığı altında sırasıyla “Sanayi Sicil Belgesi Hizmetleri” sayfasında “Sanayi Sicil Belgesi nasıl alınır” bölümünde yer alan dosyalardan Yıllık İşletme Cetveli formuna uygun olmasının sağlanması gerekmektedir.

Yıllık İşletme Cetveli;

Sanayi işletmelerinin her yıl vermek zorunda olduğu; bir önceki yıla ait faaliyetleri ile ilgili yıllık işletme cetveline; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfasında bulunan E-Hizmetler bölümünde yer alan “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” veya https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden yeni sisteme ait kullanıcı adı – şifre oluşturarak giriş yapılıp giriş ekranında yer alan kullanım kılavuzlarını dikkate alarak açılan sayfada yer alan “Kayıtlı İşletmelerin” menüsünü tıklayarak işlemlerin tamamlanması ve anket formunun doldurulması gerekmektedir. Eksik bilgisi olan yıllık işletme cetvelleri için idari para cezası uygulanacaktır.

İşletme Bilgilerinin Güncellenmesi;

İşletmenizin kayıtlı olduğu Sanayi Sicil Veri Tabanı yeniden yazılmıştır. Bu itibarla firmanıza ait eski bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir. Yıllık işletme cetvelini verdikten sonra bu bilgilerinizi; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfasında bulunan E-Hizmetler bölümünde yer alan “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” veya https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden yeni sisteme ait kullanıcı adı – şifre oluşturarak giriş yapıp ekranda yer alan kullanım kılavuzlarını dikkate alarak açılan sayfada yer alan “kayıtlı işletmelerin” menüsünü tıklayarak güncellenecektir.

2013 yılı NİSAN ayı sonuna kadar verilmesi gereken 2012 Yıllık İşletme Cetvelinin söz konusu formada uygun olarak düzenlenmesi hususu önem arz etmektedir denilmektedir.

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama