Sıra Açıklama (Doküman İsmi)
1 Anayasa ( TOBB'la ilgili madde 135) (doc)
2 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
3 5174 Sayılı Kanun Uyarınca Çıkarılan Yönetmelikler
3.1 ORGAN SEÇİMLERİ YÖNETMELİĞİ
3.2 KAYIT ÜCRETİ İLE YILLIK AİDAT YÖNETMELİĞİ
3.3 TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ YÖNETMELİĞİ
3.4 AZAMİ FİYAT TARİFELERİ YÖNETMELİĞİ
3.5 DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ
3.6 BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
3.7 HAKEM, BİLİRKİŞİ VE EKSPER LİSTELERİ YÖNETMELİĞİ 
3.8 ODA MUAMELAT YÖNETMELİĞİ
3.9 SANDIK PAY YÖNETMELİĞİ
3.10 SİGORTA ACENTELERİ SEKTÖR MECLİSİ VE İCRA KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ 
3.11 SİGORTA EKSPERLERİ İCRA KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ 
3.12 ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ
3.13 TOBB MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI REHBERİNİN DAYANDIĞI ESASLAR
3.14 TOBB MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI REHBERİ
4 Personel ile İlgili Kanun ve Yönetmelikler
4.1 İş Kanunu (doc)
4.2 Personel Yönetmeliği (doc)
4.3 Personel Sicil Yönetmeliği (doc)
4.4 Türkiye Odalar Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta Emekli Sandığı Vakfı, Vakıf Senedi (doc)
5 Esaslar
5.1 TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Çalışma Usul ve Esasları
5.2 TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Çalışma Usul ve Esasları
5.3 Yurt İçi Fuar Katılımında Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi Projesine İlişkin Yönerge 
5.4 Kapasite Esasları 
5.5 Kapasite Kriterleri
5.6 Kapasite Raporu Düzenlemesi Usul ve Esasları
5.7 TOBB Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları
5.8 İş Makinası Tescili Esasları
5.9 Yurtiçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar
5.10 A.TR Dolaşım Belgesi Usul ve Esasları
5.11 Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi İle Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usûl ve Esaslar
5.12 Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Seçimi Usûl ve Esasları
5.13 TOBB Global Standartlar Merkezi Çalışma Usul ve Esasları
6 Ticaret Sicil ile İlgili Kanun ve Yönetmelik, Tüzük ve Tebliğler
6.1 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
6.2 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
6.3 1477 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu
6.4 492 sayılı Harçlar Kanunu
6.5 Ticari İşletme Rehni Sicili Tüzüğü
6.6 Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik
6.7 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik
6.8 Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitesine Dair Yönetmelik
6.9 Ticaret Sicili Yönetmeliği
6.10 Ticaret Şirketlerinin Gümrük Ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
6.11 Ticari İşletme Rehni Sicili Tüzüğünün Uygulanması Hakkında Yönetmelik
6.12 Anonim ve Limited Şirketlerin Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ
6.13 Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ
6.14 Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ
6.15 Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
6.16 Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
6.17 Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
6.18 Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ
6.19 Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Tasfiyelerine Ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ
6.20 Şirketlerde Yapı Değişikliği Ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ
6.21 Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ
6.22 Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ
7 ODALARDA / BORSALARDA KULLANILACAK BELGE VE DEFTERLER

Site içi arama