İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 17.10.2012 tarih ve 21877 sayılı yazısı;

İlgide kayıtlı yazıda, Türkiye – Avrupa Birliği (AB) mali işbirliği ilişkisinin takibini yapan Ortak İzleme Komitesi’nin 2009 yılı Ekim ayından itibaren yapılan toplantılarında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu arasında Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetine Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşması’nın, malın menşeinin sertifikalandırılması ile ilgili 23 üncü maddesinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlara değinilerek, ilgili düzenlemenin gereğinin yerine getirilmesinin öngörüldüğü belirtilmiştir. Bu kapsamda, Avrupa Birliği Bakanlığı koordinatörlüğünde, o dönemki isimleriyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Merkezi Finans İhale Birimi ile TOBB temsilcilerinin iştirakleri ile toplantılar yapıldığı bildirilmiştir.

IPA projeleri ile ilgili ihale sözleşmeleri kapsamında satın alınan tüm mal ve malzemelerin, “tercihsiz menşe kuralları”na göre, Türk menşeli veya Türk menşei kazanmış olduğunu belgelemek üzere, Gümrük Yönetmeliği’nin “tercihsiz menşe kuralları” ile ilgili madde hükümleri esas alınarak düzenlenen Menşe Şahadetnamesi örnek alınmak suretiyle, halen bu amaçla kullanımda olan ancak Bakanlıkça ihtiyaçları karşılamadığı değerlendirilen “Yerli Malı Belgesi”nin yerine, yeni bir belgenin tasarımının hazırlanması ve ayrıca belgenin tanzim ve onayına ilişkin usul ve esasların belirlenmesinin gerekliliği ilgili mercilere vurgulanmıştır. Anılan Bakanlık ve kurumlarca, kuruluş yasamız gereğince, söz konusu belgenin basımının ve belgenin tanzim ve onayına ilişkin usul ve esaslarının, mevcut mevzuat hükümleri dikkate alınarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince hazırlanması kararı alınmıştır. AB Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Merkezi Finans İhale Birimi ile diğer kurumlar tarafından öngörülen hususlar dikkate alınarak “Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi’nin Tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar” ile “Türk Malı Belgesi” hazırlanmış ve TOBB Yönetim Kurulunca onaylanmıştır. Ayrıca, belge basımı ile ilgili süreç tamamlanmış olup, basılan belgeler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odalara gönderilmek üzere hazırlanmıştır.

IPA Fonları hakkında, Katılım Öncesi Yardım Aracı Türkiye yapılanması ile işleyişi ve Türkiye - AB Mali İşbirliği süreci hakkında hazırlanan bilgi notları aşağıdaki eklerde yer almaktadır. Söz konusu bilgi notlarına ayrıca http://www.tobb.org.tr/DisTicaretMudurlugu/Sayfalar/Duyurular.aspx adresinden de ulaşılabilmektedir.

IPA Fonları İhaleleri için kullanılan ve Odalar tarafından düzenlenen Yerli Malı Belgesi yerine Türk Malı Belgesi kullanılması uygulamasının başlatılması için TOBB tarafından bir geçiş süreci planlanmıştır. Buna göre:

  1. TOBB tarafından bastırılan Türk Malı Belgesi, 1 Kasım 2012 Perşembe günü itibariyle kullanılmaya başlanacaktır.
  2. Odalar tarafından, 1 Kasım 2012 tarihinden itibaren 1 Şubat 2013 tarihine kadar, Yerli Malı Belgesi de kullanılmaya devam edilebilecektir. Firmaların taleplerine veya Odaların tercihlerine göre, Yerli Malı Belgesi veya Türk Malı Belgesi düzenlenebilecektir.
  3. 1 Kasım 2012 tarihinden itibaren, yürürlükteki Yerli Malı Belgesi’nin onaylanması sırasında da ekte verilen Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi’nin Tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar”ın Belge Onayı ile ilgili 9 uncu maddesinin, 8 inci fıkrasının ilk beş paragrafı ile 9 uncu fıkrasının ikinci, üçüncü ve dördüncü paragraflarında yer alan onay esnasında ibraz edilebilecek belgelerin belirtildiği hükümler uygulanacaktır.
  4. 1 Şubat 2013 tarihinden itibaren, IPA Fonları İhaleleri için Yerli Malı Belgesi kullanılmayacak, sadece Türk Malı Belgesi kullanılacaktır. Bu tarihten sonra Yerli Malı Belgesi ibraz edilse dahi, ihaleyi açan kurum tarafından kabul edilmeyecektir.
  5. Türk Malı Belgesi'nin Odamızca firmalara satış ve onay bedelleri, belge satışı esnasında birlikte tahsil edilecektir. Buna göre, Odamız tarafından Türk Malı Belgesinin firmalara satış ve onay fiyatı 250 TL (iki yüz elli Türk Lirası), olarak TOBB tarafından belirlenmiştir.

EK:
1- Türkiye - AB Mali İşbirliği Notu
2- IPA İzleme ve Değerlendirme Süresi Bilgi Notu
3- Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi'nin Tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama