Dünya Gümrük Örgütü bünyesinde imzalanan Geçici ithalat Sözleşmesi kapsamında milletlerarası ticareti kolaylaştırıcı bir enstrüman olarak ihdas edilmiş bulunan ATA karneleri taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızm, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir.

ICC/WCF (Milletlerarası Ticaret Odası/Dünya Odalar Federasyonu) yönetiminde, uluslar arası teminat altında bulunan ATA karneleri ile gelen eşya için geçici ithalat işlemi sırasında,gümrüklerce başka bir belge talep edilmemekte, bu suretle dış ticaret işlemlerinde büyük ölçüde zaman ve para tasarrufu sağlanmaktadır.


ICC/WCF verilerine göre; 2009 yılında Sözleşme tarafı 71 ülke tarafından düzenlenen yaklaşık150.000 adet ATA karnesi ile 15 milyar Amerikan Doları değerinde eşyanın geçici ithalatı yapılmıştır.


Ülkemizde ise ATA karnesi işlemleri Birliğimiz tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda,ATA karnelerinin ülkemizde dış ticaret ile iştigal eden firmalar tarafından kullanımını teşvik etmek amacıyla, Birliğimizce talep edilen teminat miktarlarında Temmuz 2011'den itibaren yürürlüğe giren Uygulama Esaslarıyla büyük ölçüde indirim sağlanmıştır.


ATA karnelerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Birliğimizce hazırlanan tanıtım broşürü ekte gönderilmekte olup, detaylı bilgi için (www.tobb.org.tr/TIR ve ATA Karnesi/ATA/Sayfalar) internet sayfasına başvurulabilir

 

Bilindiği üzere,4458 sayılı Gümrük Kanununa 6111 sayılı Kanun ile eklenen 244 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile beyan ile gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda belirlenen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları ile Gümrük Kanununda ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen cezalar hakkında; yükümlü veya ceza ile uzlaşabileceği hüküm altına alınmıştır. Aynı maddenin 3 üncü fıkrası ile de, anılan madde kapsamında yapılacak başvurulara ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceği hükme bağlanmış olup, söz konusu Yönetmelik27/8/2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
 
Uzlaşma, idare ile yükümlüler arasında ortaya çıkan ihtilafların yargı yoluna başvurulmadan, görüşme yoluyla çözümlenmesini öngören bir müessesedir. Uzlaşma idareye; yükümlüden istenilen gümrük vergileri ve cezalarının bir kısmından vazgeçilmesi karşılığında, vergi alacağının hemen tahsil edilmesi imkânını sağlamakta, bu sayede yargı sürecinin uzaması nedeniyle doğacak sıkıntılar önlenmekte ve çok sayıda davanın takip külfeti de ortadan kaldırılmaktadır. Yükümlü açısından konu değerlendirildiğinde, yargıya gitmesi halinde faizleriyle birlikte daha büyük tutarlara ulaşabilecek vergi ve ceza borçlarının uzlaşılan kısmını ödemek suretiyle kalanından ve dava takip külfetinden kurtulmaktadır. Diğer taraftan, uzlaşma müessesesi sayesinde vergi mahkemelerinde gereksiz iş yükü oluşması da önlenmektedir.
 
Mezkûr Yönetmelik hükümleri uyarınca, beyan ile gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda belirlenen veya gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları ile Gümrük Kanununda ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen cezaların tümü uzlaşma kapsamında bulunmaktadır.
 
Bu itibarla, Gümrük idaresince tahsili gereken alacaklara ilişkin ihtilaf ve uyuşmazlıkların dava konusu edilmeden çözümlenmesi, ticaret erbabı ve ilgili serbest meslek erbabınca uzlaşma müessesesinden azami istifade edilmesi önem arz etmektedir.

 

logo_kosgeb

Avrupa Komisyonu Lizbon Stratejileri doğrultusunda, ekonomik büyümenin merkezine koyduğu KOBİ'lere yönelik olarak, toplam bütçesi 3.6 milyar avro olan Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı'nı (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) geliştirmiştir. Yeni program kapsamında Avrupa Bilgi Merkezleri (Euro Infor Centers EIC) ile Yenilik Aktarım Merkezleri (Innovation Relay Centers - IRC)'lerin tek bir çatı altında toplanarak İş ve Yenilik Destek Hizmet Birimleri Ağı (Bussiness and Innovation Support Services Netwok) olarak adlandırılan yeni bir KOBİ ağı oluşturulmasına karar verilmiştir.

Ağ kapsamında hizmet sunulan bölgelerde faaliyet gösteren işletmelerin yeni pazarlara açılmalarını sağlamak, yeni iş fırsatları yaratmalarına yardımcı olmak, AB Mevzuatı başta olmak üzere çeşitli konularda bilgilendirilmelerini sağlamak gibi hedefler doğrultusunda işletmeler hizmet vermek amacıyla Enterprise Europe Network (EEN) - Avrupa İşletmeler Ağı oluşturulmuştur. Proje kapsamında faaliyet gösteren kosorsiyumlar aracılığıyla 40'dan fazla ülkede yaklaşık 600 kuruluş ve 4.000 uzman personel ile söz konusu hedefler doğrultusunda işletmelere hizmet verilmektedir.

Ülkemizde Sanayi Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Odaları ve Üniversitelerin işbirliği ile kurulan, Doğu Marmara "East Marmara Network", İstanbul-Trakya "Ist-Businnova", Anadolu "Bsn-Anadolu", Karadeniz "BBISC", Ege "Ebic Ege", Akdeniz "Bsn-Med", Gap Bölgesi "Gapsun" konsorsiyumları bünyesindeki 35 merkez ile KOBİ'lere ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

KOSGEB Bursa İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü (İGEM) koordinatörlüğünde, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), KOSGEB Gebze TEKMER, Uludağ Üniversitesi ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Kocaeli ABİGEM A.Ş.'nin de ortak olarak içinde yer aldığı bir Konsorsiyum kurulmuş ve Doğu Marmara Bölgesi'ni kapsayan bir hizmet ağı oluşturulmuştur. Bunun yanısıra Eskişehir ve Sakarya'da olmak üzere 2 adet İrtibat ofisi açılmıştır.

Doğu Marmara Avrupa İşletmeler Ağı proje kapsamında bölgemiz KOBİ'lerine sunduğu hizmetler başlıca şunlardır:

  • Firmaya özel olarak gerçekleştirilen ve firmaların mevcut durum analizlerinin yapılması, böylece ihtiyaç duyduğu teknolojileri açığa çıkarmak için yapılan teknoloji değerlendirmeleri,
  • Teknoloji ihtiyaçları olan ve/veya mevcut teknolojilerini geliştirmek isteyen firmalara yönelik olarak Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, Ağ kapsamında faaliyet gösteren diğer işletmelerle işbirliği ve ortaklık imkanları; bu kapsamda lisans anlaşmaları yapılması, know-how satımı/alımı, insan kaynağı değişimi, tasarım ve bilgi teknolojisi konularında destek sağlamaya yönelik hizmetler,
  • Bölgemizdeki KOBİ'lerin Ağ kapsamında faaliyet gösteren işletmelerle ticari işbirlikleri sağlamalarına yönelik hizmetler; bu kapsamda firmaların yurtdışı pazarlarını genişletmelerine yönelik distribütörlük, karşılıklı üretim, lojistik ve tedarik, franchising ve yan sanayi üretimine yönelik ortaklık kurmalarının yolunu açan bir Ticari İşbirliği Veritabanı oluşturulması
  • Ticari İşbirliği Veritabanında yer alan işletmeler tarafından sunulan ve bu işletmelere sunulan Teknoloji ve ticari ortaklık tekliflerinin Ağa ait sistemde yayınlanması,
  • Yine Ticari İşbirliği Veritabanında yer alan işletmelerin Ağ kapsamındaki diğer işletmelerle yüz yüze gelmelerine yönelik uluslararası eşleştirme etkinlikleri ve ticari ya da teknolojik proje pazarlarının düzenlenmesi,
  • AB 7. Çerçeve Programları, ARGE fonları, AB fonları ve mali yardımları gibi AB direktif ve mevzuatı hakkında genel bilgilendirme amaçlı ücretsiz Seminerler ve Paneller,
  • Kalite eğitimleri, dış ticaret eğitimleri gibi iş yaşamına yönelik teknik konularda, ayrıca AB fonlarına proje hazırlamaya yönelik Atölye Çalışmaları ve Bilgi Günleri.

Üyelerimiz bahsedilen uygulamalardan ve hizmetlerden yararlanabilmeleri ve bilgi için http://www.een-emn.org internet sitesini kullanabilir ayrıca aşağıdaki iletişim bilgileri bulunan birimlerden bilgi edinebilirler.

KOSGEB Bursa İGEM Müdürlüğü
- Seminerler, Paneller ve Atölye Çalışmaları için Elif DURUTAN 0 224 443 27 42 / 1511
- Ticari İşbirliği Veritabanına Kayıt ve Eşleştirmeler için Barış ALURAL 0 224 443 27 42 / 1517
- Ticari ya da Teknolojik Proje Pazarlarında yer almak için D. Erşat GÜZEL 0 224 443 27 42 / 1518

 

 

nepal

Yeni Delhi Büyükelçimizin Nepal'i ziyaret ederek, Nepal Hükümeti yetkililerinin yanısıra, Nepal Sanayi ve Ticaret Odaları Federasyonu (FNCCI) Başkanı ile de görüşmeler gerçekleştirdiği bildirilmiştir.

Nepal Makamları ile yapılan görüşmeler sırasında Nepal tarafının, madencilik, hidroelektrik enerji, tarım ve ormancılık, gıda işleme makinaları ve turizm altyapı yatırımlarında ülkemizin bilgi ve desteklerinin beklendiğini ve katma değerinin %30'u Nepal'de üretilen malların, Hindistan'a sıfır gümrük vergisiyle ihraç edilebildiğini ve bu çerçevede Türk yatırımcılarından yatırım bekledikleri ifade edilmiştir.

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama