İlgi: TOBB'nin 29.11.2012 tarih ve 24877 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı yazıda; ülkemizin, gümrük vergisi askıya alınacak ve Avrupa Birliği (AB) tarafından tarife kontenjanı açılacak ürünlere ilişkin olarak Avrupa Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) müzakerelerine doğrudan katılmakta olduğu; bu müzakereler sonucunda bir taraftan sanayicimizin ihtiyacı olabilecek düşük maliyetli girdi temin edilmesine imkan tanınırken, diğer taraftan askıya alma rejimine konu olabilecek hammadde ve yarı mamul üretimimizin zarar görmemesinin sağlanmakta olduğu ve Gümrük Birliği alanı içerisinde ülkemiz sanayicisinin olası pazar kaybına engel olunduğu ifade edilmiştir.

Yazıda devamla, AB ile müştereken hazırlanan gümrük vergisi askıya alınacak ürünlerin listesinin Toplulukta her yıl 1 Ocak tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği, 1 Temmuz itibariyle de söz konusu listeye yeni ürünler eklenmekte veya çıkarılmakta olduğu belirtilmiştir. Ülkemizde de, AB'deki uygulamaya paralel olarak her yıl yayımlanan İthalat Rejimi Kararı'na ekli V Sayılı Liste'de gümrük vergisi askıya alınan ürünlerin yayınlanmakta olduğu, yine her yıl Temmuz ayında ise gerekli değişikliklerin yapıldığı ifade edilmiştir.

Askıya Alma Sisteminin işlerliğinin artırılması, paydaşlar arasında daha etkin koordinasyon sağlanması ve sistemin ülkemiz çıkarları doğrultusunda en verimli şekilde kullanılabilmesi amacıyla Askıya Alma sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/18) 15.11.2012 tarih ve 28468 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Ayrıca sistemin işleyişini ve başvuru prosedürlerini açıklayan bir internet sitesi (www.ekonomi.gov.tr/askiyaalma) hazırlandığı bildirilmiştir.

Bu kapsamda, AB ile Türkiye arasında ihdas edilen Gümrük Birliği çerçevesinde, 01.07.2013 tarihi itibariyle gümrük vergisinin müştereken askıya alınması ve AB tarafından tarife kontenjanı açılması planlanan ürünlerin listesi Bakanlık internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr/askiyaalma) duyurulmuş olup, söz konusu listenin ETSG müzakereleri çerçevesinde güncelleneceği ve kullanıcıların internet sitesini takip etmelerinin önem arz ettiği belirtilmiştir.

Listede yer alan ürünlerden herhangi birini üretiyor olması nedeniyle gümrük vergisinin askıya alınmasına veya tarife kontenjanı açılmasına itiraz etmek isteyen firmaların 15.11.2012 tarih ve 28468 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat 2012/18 Sayılı "Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ" hükümlerine göre, 05.12.2012 tarihine kadar Ekonomi Bakanlığı'na (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir.

Söz konusu başvurulardan Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli şartları haiz olduğu tespit edilenlerin, Avrupa Komisyonu ETGS bünyesinde müzakere edileceği bildirilmiştir. Yazıya, www.tobb.org.tr/DisTicaretMudurlugu/Sayfalar/Duyurular.aspx adresinden de ulaşılabilmektedir.

 

Rumeli Sanayici ve İşadamları Derneği (RUMELİSİAD) tarafından T.C Ekonomi Bakanlığı, T.C. Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (UİB) ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) işbirliği ile 1-2 Aralık 2012 tarihlerinde Balkan ülkeleri arasında ekonomik, kültürel ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, Romanya, Slovenya, Sırbistan, Kosova, Karadağ ve Yunanistan'dan gelecek resmi ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla "RUMELİSİAD Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi" gerçekleştirilecektir.

Söz konusu zirve kapsamında, 1 Aralık 2012 Cumartesi günü Bursa Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda Türkiye ve 11 Balkan ülkesinin devlet bakanları ve temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek oturumların yanı sıra, Bosna Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Slovenya, Sırbistan, Kosova, Karadağ ve Yunanistan'da otomotiv, otomotiv yan sanayii, makine, inşaat, tekstil, gıda ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren ithalatçı ve/veya ihracatçı iş adamlarının katılımıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleşecektir.

Bahse konu ikili iş görüşmelerine katılım ücretsiz olup, 1 Aralık 2012 Cumartesi günü 09:00-11:00 saatleri arasında günü Bursa Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda gerçekleşecektir.

Bu kapsamda, ikili iş görüşmelerine katılacak firmaların bilgilerine Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın websitesinden (www.btso.org.tr) ulaşılabilir. Söz konusu ikili iş görüşmelerine katılmak isteyen üyelerimizin aşağıda belirtilen linkten 29 Kasım 2012 Perşembe Günü mesai bitimine kadar başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

 

Ayrıntılı Bilgi ve Başvuru linki: http://uib.org.tr/tr/heyetler-rumelisiad-uluslararasi-balkan-ekonomi-zirvesi-hk.html

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Birgül POLAT ÖLMEZ - Şube Müdürü,
Salih ERTAŞ - Uzman Yardımcısı
Tel: 0224 219 10 00
Faks: 0224 219 10 90
E-Mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 17.10.2012 tarih ve 21877 sayılı yazısı;

İlgide kayıtlı yazıda, Türkiye – Avrupa Birliği (AB) mali işbirliği ilişkisinin takibini yapan Ortak İzleme Komitesi’nin 2009 yılı Ekim ayından itibaren yapılan toplantılarında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu arasında Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetine Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşması’nın, malın menşeinin sertifikalandırılması ile ilgili 23 üncü maddesinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlara değinilerek, ilgili düzenlemenin gereğinin yerine getirilmesinin öngörüldüğü belirtilmiştir. Bu kapsamda, Avrupa Birliği Bakanlığı koordinatörlüğünde, o dönemki isimleriyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Merkezi Finans İhale Birimi ile TOBB temsilcilerinin iştirakleri ile toplantılar yapıldığı bildirilmiştir.

IPA projeleri ile ilgili ihale sözleşmeleri kapsamında satın alınan tüm mal ve malzemelerin, “tercihsiz menşe kuralları”na göre, Türk menşeli veya Türk menşei kazanmış olduğunu belgelemek üzere, Gümrük Yönetmeliği’nin “tercihsiz menşe kuralları” ile ilgili madde hükümleri esas alınarak düzenlenen Menşe Şahadetnamesi örnek alınmak suretiyle, halen bu amaçla kullanımda olan ancak Bakanlıkça ihtiyaçları karşılamadığı değerlendirilen “Yerli Malı Belgesi”nin yerine, yeni bir belgenin tasarımının hazırlanması ve ayrıca belgenin tanzim ve onayına ilişkin usul ve esasların belirlenmesinin gerekliliği ilgili mercilere vurgulanmıştır. Anılan Bakanlık ve kurumlarca, kuruluş yasamız gereğince, söz konusu belgenin basımının ve belgenin tanzim ve onayına ilişkin usul ve esaslarının, mevcut mevzuat hükümleri dikkate alınarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince hazırlanması kararı alınmıştır. AB Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Merkezi Finans İhale Birimi ile diğer kurumlar tarafından öngörülen hususlar dikkate alınarak “Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi’nin Tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar” ile “Türk Malı Belgesi” hazırlanmış ve TOBB Yönetim Kurulunca onaylanmıştır. Ayrıca, belge basımı ile ilgili süreç tamamlanmış olup, basılan belgeler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odalara gönderilmek üzere hazırlanmıştır.

IPA Fonları hakkında, Katılım Öncesi Yardım Aracı Türkiye yapılanması ile işleyişi ve Türkiye - AB Mali İşbirliği süreci hakkında hazırlanan bilgi notları aşağıdaki eklerde yer almaktadır. Söz konusu bilgi notlarına ayrıca http://www.tobb.org.tr/DisTicaretMudurlugu/Sayfalar/Duyurular.aspx adresinden de ulaşılabilmektedir.

IPA Fonları İhaleleri için kullanılan ve Odalar tarafından düzenlenen Yerli Malı Belgesi yerine Türk Malı Belgesi kullanılması uygulamasının başlatılması için TOBB tarafından bir geçiş süreci planlanmıştır. Buna göre:

  1. TOBB tarafından bastırılan Türk Malı Belgesi, 1 Kasım 2012 Perşembe günü itibariyle kullanılmaya başlanacaktır.
  2. Odalar tarafından, 1 Kasım 2012 tarihinden itibaren 1 Şubat 2013 tarihine kadar, Yerli Malı Belgesi de kullanılmaya devam edilebilecektir. Firmaların taleplerine veya Odaların tercihlerine göre, Yerli Malı Belgesi veya Türk Malı Belgesi düzenlenebilecektir.
  3. 1 Kasım 2012 tarihinden itibaren, yürürlükteki Yerli Malı Belgesi’nin onaylanması sırasında da ekte verilen Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi’nin Tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar”ın Belge Onayı ile ilgili 9 uncu maddesinin, 8 inci fıkrasının ilk beş paragrafı ile 9 uncu fıkrasının ikinci, üçüncü ve dördüncü paragraflarında yer alan onay esnasında ibraz edilebilecek belgelerin belirtildiği hükümler uygulanacaktır.
  4. 1 Şubat 2013 tarihinden itibaren, IPA Fonları İhaleleri için Yerli Malı Belgesi kullanılmayacak, sadece Türk Malı Belgesi kullanılacaktır. Bu tarihten sonra Yerli Malı Belgesi ibraz edilse dahi, ihaleyi açan kurum tarafından kabul edilmeyecektir.
  5. Türk Malı Belgesi'nin Odamızca firmalara satış ve onay bedelleri, belge satışı esnasında birlikte tahsil edilecektir. Buna göre, Odamız tarafından Türk Malı Belgesinin firmalara satış ve onay fiyatı 250 TL (iki yüz elli Türk Lirası), olarak TOBB tarafından belirlenmiştir.

EK:
1- Türkiye - AB Mali İşbirliği Notu
2- IPA İzleme ve Değerlendirme Süresi Bilgi Notu
3- Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi'nin Tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar

 

 İlgi: TOBB'un 08.10.2012 tarihli ve 21180 sayılı yazısı,

         İlgide kayıtlı yazıda; 1 Temmuz 2011 tarihinden bu yana Merkezi Irak Yönetimi tarafından sürdürülen sevk öncesi uygulamasına 12 Mayıs 2012 tarihinde Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi tarafından da kati olarak başlanmasıyla, Irak gümrüklerinde, yetkilendirilmiş gözetim şirketlerinden alınan Uygunluk Sertifikası aranmaya başlandığı bildirilmektedir. Söz konusu uygulama kapsamında denetime tabi olan ürünlerin listesinin zaman içinde genişlediği iletilmekte ve mobilya ürünlerinin de sevk öncesi incelemeye dahil edilerek, uygulamanın 1 Eylül 2012 tarihi itibariyle Irak tarafından başlatıldığı belirtilmektedir.

         Yazıda devamla, yapılan girişimler sonucunda mobilyalar için sevk öncesi gözetim uygulamasının önce 30 Eylül 2012 tarihine, daha sonra, yine girişimler sonucunda 31 Aralık 2012 tarihine ertelendiği bildirilmektedir.

         Ayrıca, Irak tarafınca mobilyalar için denetimin neye göre yapılacağına esas oluşturan bir şablonun daha önce, ihracatçılarımıza iletilmek üzere Ekonomi Bakanlığınca Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletildiği bildirilmektedir. 31 Aralık 2012 tarihinden itibaren başlayacak olan denetimlerde herhangi bir sorunun yaşanmaması için, TOBB üyelerince söz konusu şablonun titizlikle incelenmesi ve gerekli hazırlıkların yapılmasının önem arz ettiği belirtilmektedir.

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama