3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 9 maddesi b fıkrası gereğince, tartı aletlerinin periyodik muayene süresi iki yıldır. Periyodik muayene süresinin hesaplanmasında damgalandığı yıl esas alınır ve yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılır.Muayene süresi, tartı aletinin damgalandığı yıldan itibaren başlanarak yıl olarak hesaplanır. Damga süresini doldurmuş tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için, kullanıcılar tarafından sürenin dolduğu yılı takip eden yılın Ocak ayının başından itibaren Şubat ayının sonuna kadar tartı aletinin tipi, sınıfı ve kapasitesine göre Belediye Başkanlıklarına, Yetkili Muayene Servisleri ile Sanayi ve Teknoloji il Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

1. il müdürlüklerince muayene edilecek tartı aletleri şunlardır:

 • a. Tartım kapasitesi 2000 kg'ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri,
 • b. Diğer tartı aletleri.

2. Yetkili muayene servislerince muayene edilecek tartı aletleri şunlardır:

 • a. Otomatik tartı aletleri,
 • b. I ve II nci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri,
 • c. Bu maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen tartı aletleri dışındaki tartım kapasitesi 2000 kg ve
 • altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri.

3. Grup merkezi belediye ölçü ayar memurlarınca muayene edilecek tartı aletleri şunlardır:

 • a. Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından mallarınn doğrudan
 • tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tanım kapasitesi 2000 kg
 • ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri,
 • b. Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tanım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden;
 1. 1. Masa terazileri,
 2. 2. Asma teraziler,
 3. 3. Tek kollu kantarlar,
 4. 4. İbreli teraziler.

Damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanan kişiye 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu 15'nci maddesinin (c) bendi uyarınca 2.600,00 Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

30 gün içerisinde ödeme yapılmayan veya idari para cezasına itiraz edilmeyen ölçü aletine el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. 

Üyelerimize duyurulur.

Site içi arama