Mustafa Kemal ATATÜRK
Foster Projesi 2. Teklif Çağrısı (29.01.2024-27.02.2024)

Foster Projesi Frit II İstihdam Taahhütlü Kobi Destek Programından Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren ve aşağıda belirtilen uygunluk kriterlerini sağlayan KOBİ’ler programdan faydalanabilecektir.

KOBİ Destek Mekanizması İkinci Teklif Çağrısı’nda kriterlere uygunluğu seçilen işletmelere 16 ay destekli toplam 30,2 milyon avro destek sağlanacaktır. Bu kapsamda en az 1.475 işletme desteklenecek ve en az 2.950 istihdam pozisyonunun yaratılması veya korunması hedeflenmektedir.


*Programın Son Başvuru Tarihi
27.02.2024

*Başvuru Adresi
www.kosgeb.gov.tr adresinde, E-Hizmetler(https://edevlet.kosgeb.gov.tr/OAuth?h=16a3c473-c913-49a0-b6bc-0be366027adb) menüsünden yapılır.

 

KOBİ’ler İçin Uygunluk Kriterleri

 • İşletmeler, KOSGEB KOBİ Bilgi Sistemine kayıtlı ve aktif durumda olmalıdır.
 • İşletmelerin KOBİ Bilgi Beyannameleri güncel olmalıdır.
 • İşletmeler, istihdam yaratma/koruma taahhüdünde bulunmalıdır.
 • 12.2022 tarihi veya öncesinde kurulmuş olan işletmeler başvurabilir.
 • İşletmelerin faaliyet konusu, KfW ve IFC yasaklı sektör ve faaliyetleri arasında bulunmamalı (Yasaklı Sektörler ve Faaliyetler Tablosu için lütfen Ek 2’ye bakınız) ve işletme herhangi bir AB/BM yaptırım listesinde yer almamalıdır.
 • İşletmeler, IFC Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Risk sınıflandırmasına göre “A” kategorisinde yer almamalıdır.
 • İşletmeler, bu program kapsamında istihdam edilen/edilecek personele ilişkin giderler ve diğer giderler için, AB veya BMZ tarafından finanse edilen ve devam eden; FRIT I veya FRIT II ile bunlara benzer programlardan destek almamalıdır.
 • Destekten faydalanmak isteyen KOBİ’ler aşağıda belirtilen illerde ve il için belirlenen hedef sektörlerde faaliyet göstermelidir.

 

Bursa, Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli için;
NACE REV (2)(*)

Aşağıda belirtilen sektörler altında yer alan ve OECD ve EUROSTAT sınıflandırmasına göre “ileri teknoloji” sınıfına giren alt sektörlerin NACE kodları (ilk 2 hane);

 • 21: Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı,
 • 26: Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı,
 • 30: Diğer ulaşım araçlarının imalatı
 • 61: Telekomünikasyon
 • 62: Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
 • 63: Bilgi hizmeti faaliyetleri
 • 72: Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
  * (Yüksek Teknoloji Alanları Tablosu için Teklif Çağrısı Ek-1’e bakınız).

 

Programa İlişkin Genel Bilgiler

Destek Süresi : 16 Ay
Desteklenecek Giderler : Personel Gideri, Diğer Giderler (Makine, Teçhizat, Kalıp, Yazılım ve Eğitim)
Destek Oranı : Personel Gideri %70, Diğer Giderler (Makine, Teçhizat, Kalıp, Yazılım ve Eğitim) %50
Genç veya Kadın İstihdamı Destekleme Oranı : Yeni istihdam edilecek kişinin genç (30 yaş altı) veya kadın olması durumunda ilgili personel için destek oranı %100
İzleme Dönemi : 4 Ay
Bütçe : 30.2 Milyon Avro

 

Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mardin ve Mersin illerinde faaliyet gösteren KOBİ’ler için İSTİHDAM;

Üst Destek Limiti : 1.000.000 TL (Makine, teçhizat, kalıp, yazılım ve eğitim için verilecek destek tutarı 500.000 TL’yi aşamaz)
İstihdam Hedefi : Toplam 2 istihdam yaratılması/korunması beklenecektir. Bunun en az 1’i yeni istihdam olmalıdır. (1 Türk vatandaşı + 1 GKAS/UKSK)

 • Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin’de başvurusu destek kapsamına alınan işletmelerin her izleme döneminde; teklif çağrısı ilan tarihinden önceki son 12 (on iki) ayın SGK prim günleri toplamının üçte birinden fazlasını muhafaza etmesi ve destek süresince istihdam ettiği mevcut ve yeni her personeli için SGK kayıtlarındaki prim gün sayısının en az 80 (seksen) olması gerekir. Sadece ilk izleme döneminde yeni istihdam edilen/korunan personel için SGK kayıtlarındaki prim gün sayısı 40 (kırk) olabilir. İlk izleme döneminde çalışma izni başvuru tarihi ile çalışma izni onay tarihi arasında 30 günden fazla olan işletmeler bu durumu belgelendirmesi koşuluyla ve istihdam taahhüdünde bulunulan kişinin çalışma izninin alınmasının ardından sigorta girişi yapılmış olması şartıyla ilk izleme döneminde istihdam taahhüdünü yerine getirmiş sayılır. Destek miktarı ödenen prim gün sayısı bazında hesaplanır.
 • İlk dönemde istihdam taahhütlerini yerine getiremeyen KOBİ’ler ikinci izleme döneminde istihdam taahhütlerini yerine getirmeleri koşuluyla ikinci izleme döneminde destekten yararlanabilecek. Bu kapsamda, programdan ikinci izleme döneminden itibaren faydalanmaya başlayacak KOBİ’lerin yararlanabileceği destek üst limiti iki kişilik istihdam taahhüdü için 750.000 TL olacak. İkinci izleme döneminde de istihdam taahhütlerini yerine getiremeyen KOBİ’lerin destek süreci sonlandırılacak.
 • Teklif çağrısı ilan tarihi itibarıyla işe başlayan personel yeni istihdam sayılır. Teklif çağrısı ilan tarihinden önceki 4 (dört) ay içinde veya teklif çağrısı ilan tarihinden sonra işten ayrılan personel yeniden istihdam edilse dahi yeni istihdam sayılmaz.
 • Yasal limitlerin üzerinde vadesi geçmiş ve tecil ya da taksitlendirmesi yapılmamış vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcu olan işletmelere ilgili dönem için destek ödemesi yapılmaz. Ancak, işletmenin SGK ve/veya vergi borcu nedeniyle yapılamayan destek ödemeleri, SGK ve/veya vergi borcunun ödenmesi/tecil/taksitlendirme işlemlerinin program süresi içerisinde tamamlanması halinde yapılır.
 • “Rekabetçiliği Geliştirme ve İstihdamın Artırılması” ana teması kapsamında KOBİ’ler, aşağıda belirtilen çağrı konularına uygun teklifler hazırlayacak ve istihdam koruma/yeni istihdam taahhüdünde bulunacaktır.
 • Kapasite (insan kaynağı, makine, ekipman, vb.) artırımı
 • Pazar payının artırılması
 • Ürün geliştirme ve çeşitlendirme
 • Ürünün katma değerinin artırılması
 • Dijitalleşme
 • Enerji verimliliğinin artırılması
 • Yeşil üretime geçiş (geri dönüşüm/geri kazanım ve toplama/ayırma faaliyetleri vb.)

Çevresel ve Sosyal Gereklilikler

 • Adaylar, Teklif Çağrısında belirlenen formatı kullanarak çevresel ve sosyal gerekliliklere ilişkin taahhütlerde bulunacaklardır.
 • IFC Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Risk sınıflandırmasına göre “C” kategorisinde yer alan KOBİ’ler daha yüksek riskli bir kategoriye geçmeleri durumunda KOSGEB’i bilgilendirecektir. Bu amaçla gerekli izlemeleri düzenli olarak yapacaktır. Ayrıca “C”  kategorisi işletmeleri Çevresel ve Sosyal Yönetim planına uyum konusunda her yıl KOSGEB’e rapor verecektir. İzleme yapılan KOBİ’ler kendilerine iletilen düzeltici/önleyici aksiyon planlarında belirtilen aksiyonları gerçekleştirmekle yükümlüdürler.
 • “B” kategorisindeki işletmeler, Çevresel ve Sosyal Yönetim planına uyum konusunda her yıl KOSGEB’e rapor verecektir. İzleme yapılan KOBİ’ler kendilerine iletilen düzeltici/önleyici aksiyon planlarında belirtilen aksiyonları gerçekleştirmekle yükümlüdürler.
 • Bu gerekliliklere uyulmaması durumunda FOSTER Projesi Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi rehberinde açıklanan tedbirlere tabi olacaktır.

İlgili üyelerimize duyurulur.

*Foster Projesi resmi internet sitesi : https://fostersmes.com/

İkinci Teklif Çağrısı Uygulama Esasları için tıklayınız.
İkinci Teklif Çağrısı bağlantısı için tıklayınız. 
İkinci Teklif Çağrısı ek 1 için tıklayınız.
İkinci Teklif Çağrısı ek 2 için tıklayınız.

Yayınlanma Tarihi: 20-02-2024

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?