Mustafa Kemal ATATÜRK
Vergi/Sosyal Güvenlik Prim Borcu Hk.

İlgi: TOBB'nin 30.10.2020 tarih 9369 sayılı yazısı. 

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığının 13/7/2020 tarihli ve 177 sayılı yazısı ekinde yer alan ve vergi/sosyal güvenlik prim borçları ötelenmiş olan isteklilerin ihaleye katılımları için ilgili kurumlardan almış oldukları belgelerde yer alan "borcu vardır" ibaresinin Covid-19 salgını süresi boyunca kaldırı lmasına yönelik düzenleme yapılması talebini içeren yazı ve eklerinin gereği için Kurumumuza gönderildiği belirtilmektedir.


4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinde, Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve/veya vergi borcu olan isteklilerin ihale dışı bırakılacağına ve Kamu İhale Kurumunun, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığmın uygun görüşünü alarak sosyal güvenlik prim borcunun kapsamı ve tutarını; Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü alarak da vergi borcu kapsamına girecek vergilerin tür ve tutarını belirlemeye yetkili olduğuna hükmedilmiştir.


Bu çerçevede, Kamu İhale Genel Tebliğinin 17.3 üncü maddesinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin uygulamasında kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun; 17.4 üncü maddesinde ise kesinleşmiş vergi borcunun belirlenmesinde esas alınacak hususlar düzenlenmiştir.


Anılan Tebliğin 17.3.2 üncü maddesinde, isteklinin ilgili kanunlara göre tecil ve taksitlendirilerek ya da özel kanunlara göre yeniden yapılandırılarak ödeme planına bağlanan ve anılan kanunlar gereğince tecili ve taksitlendirmeye ya da yapılandırmaya ilişkin taksit ve/veya cari aya ilişkin ödeme yükümlükleri yerine getirilmiş olan prim, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, kesenek, kurum karşılığı ile bunların fer'ilerinin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak değerlendirilmeyeceği, ayrıca, vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak ilgili kurum tarafından belli bir vadeye bağlanarak tecil edilmiş prim borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak kabul edilmeyeceği açıklamalarına, Aynı Tebliğin 17.4.2 nci maddesinde ise isteklinin vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak vergi idaresi tarafından taksitlendirilmiş veya tecil edilmiş vergi borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş vergi borcu olarak kabul edilmeyeceği açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, isteklilerin muaccel hale gelmiş (kesinleşmiş) sosyal güvenlik prim borcu ve/veya vergi borcu bulunduğu gerekçesiyle ihale dışı bırakılması durumu 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin gereği olup, prim/vergi borcunun ilgili kurumlarca Covid 19 salgını veya başka bir sebeple ertelenmiş veya taksite bağlanmış olması halinde, söz konusu borçlar, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, ihalelere katı lım açısından kesinleşmiş prim/vergi borcu olarak kabul edilmeyecektir.

Tüm üyelerimize duyurulur.  

 

Yayınlanma Tarihi: 17-11-2020

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 30.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından 01.12.2020 tarihli ve "Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler" konulu genelge yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge ile 01.12.2020 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde yeni kısıtlamalar getirilmiştir. Söz konusu kısıtlamalar ile ilgili bilgi için aşağıda linki yer alan Genelgenin dikkatlice okunması önem arz etmektedir.

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla; Açık Olacak İş Yeri, İşletme ve Kurumlar ile İstisna Kapsamında Olan Kişiler Genelge'de belirtilmiştir.

Genelgede belirtilen bu kişilerin yapılacak denetim ve kontrollerde kısıtlamalardan muaf olduklarını kanıtlamaları ve cezai işlemlerle karşı karşıya kalmamaları için aşağıda yer alan İzin Formunun doldurulup işyeri tarafından kaşe ve imza yapılmış olarak yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

İzin Formunun ilgili işyeri dışında başka bir yere onaylatılmasına gerek yoktur.

İzin Formları her bir çalışan için en fazla 1 haftalık düzenlenecektir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

EKLER:

  1. İçişleri Bakanlığı'nın 01.12.2020 tarihli Genelgesi
  2. Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar ile İstisna Kapsamında Olan Kişiler
  3. İzin Formu MS EXCEL dosyası (xls) için tıklayınız