Mustafa Kemal ATATÜRK
Yıllık İşletme Cetveli Hakkında

Bilindiği üzere, sanayi sicil kayıt ve Yıllık İşletme Cetveli (YİC) bilgilerinin tutulduğu Sanayi Sicil Bilgi Sistemi sanayi işletmelerinin faaliyetlerinin güncel olarak izlenebildiği ülkemizin en önemli veri kaynağıdır.

Veri toplama ve güncelleme uygulamalarının sürdürülebilir olması, veri kaynağına olan güveni arttıracağı gibi ülke ekonomisi ile ilgili karar mekanizmalarında bu kaynağın daha etkin kullanımı konusunda ortak bir görüş oluşmasına da katkı sağlayacaktır.

Bu çerçevede Kanunun 5.maddesi hükmü uyarınca, sanayi siciline kayıtlı olan işletmelerin, bir önceki yıla ait senelik faaliyetlerini içeren bilgilerin yer aldığı “ 2022 yılına ait Yıllık İşletme Cetvellerini” takvim senesi sonundan itibaren dört ay içerisinde (1 Ocak-30 Nisan Tarihleri arasında), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014/11 nolu Tebliğin 11 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda, e-Devlet kapısı üzerinden, https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/ internet adresinde açılan Sanayi Sicil Bilgi Sistemi uygulamasına e-devlet şifreleri ile giriş yaparak vermeleri zorunludur. 

Bununla birlikte 2022 Dönemi Yıllık İşletme Cetvelinden itibaren geçerli olmak üzere YİC soru setinde çeşitli güncellemeler yapılmıştır. Buna göre;

 • 2022 Yıl Sonu İtibarıyla Bu Üretim Yerine Ait Mali Bilanço Değerinize Göre Uygun Ölçek Aralığı” ve “2022 Yıl Sonu İtibarıyla Bu Üretim Yerine Ait Mali Bilanço Değeri” soruları eklenerek işletmelerin mali bilanço değerleri alınmaya başlanmıştır. Yıllık mali bilanço toplamı şirketlerin yıllık olarak hazırladığı bilanço tablolarında yer alan aktifler toplamını yani şirketin mal varlığını ve alacaklarını ifade etmektedir. Dolayısıyla mali bilanço ile üretimden kaynaklı toplam satış hasılatı arasında doğrudan bir ilişki bulunmamakta olup kontrol yapılırken her iki değerin birebir aynı olması veya mali bilanço değerinin toplam satış hasılatının üstünde olması gibi beklentiler içerisine girilmemeli, her iki rakam ayrı olarak değerlendirilmelidir.
 • Üretimden Kaynaklı Yıllık Net Satış Hasılatı, TL bazında yurtiçi ve yurtdışı satışların toplamını ifade etmektedir. Kontrolün buna göre yapılması gerekmektedir.
 • 2022 döneminden itibaren olmak üzere Yıllık Toplam Kapasite Kullanım Oranı “YKKO = [(Yıllık Toplam Çalışma Günü) / (Toplam İş Günü)] * [(Yıllık Ortalama Vardiya Ölçeği) / (Maksimum Vardiya Ölçeği)] * 100” formülü üzerinden hesaplanacaktır. Formülde yer alan tanımlar sistemde açıklanmış olup bu formül ile tesisin genel olarak ilgili yıldaki çalışma temposunun ölçülmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda söz konusu değerin ürünlere ait kapasite kullanım oranı ile karşılaştırılmaması, kendi formülü içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir.
 • “Çalışan Bilgisi” kısmına “Yıllık Toplam Çalışma Günü” ve “.. Yılı Ortalama Vardiya Ölçeği” soruları eklenmiştir. Bu sorular ile tesisin fiilen çalışma temposunun ölçülmesi amaçlanmaktadır.
 • Çalışan sayısı bölümü yeniden tasarlanmış, “Teknisyen” tipi çalışan eklenmiştir.
 • “Ar-Ge Bilgileri” kısmına ar-ge faaliyetlerinin yıllık bazda daha ayrıntılı olarak takip edilebilmesi amacıyla beyanname kısmındaki Ar-Ge bilgilerinde yer alan soruların bazıları bu kısımda da sorulmaktadır.
 • “Tüketilen Enerji” kısmındaki enerji türleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği (ENVER) portalı ile uyumlu olacak şekilde yeninden revize edilmiştir.
 • “Üretim Şekli” kısmında girişim bazında sorulması uygun olması nedeniyle bazı sorular kaldırılmıştır.
 • “Ürün Bilgisi Girişi” kısmında Yurtiçi Satış Bilgisi bölümünde “İhracat Kaydıyla Yurtiçi Satış Gerçekleştirildi Mi?” sorusu eklenmiş, evet seçilmesi durumunda miktarı ve değeri bilgilerinin alınması amaçlanmıştır. Bu sayede yurtdışı satış değerlerinin daha sağlıklı ve kapsayıcı olarak hesaplanması hedeflenmektedir.
 • YİC ekranına “Yatırım Bilgisi” bölümü eklenmiştir. Bu bölümde yer alan sorular ile işletmelerin ilgili dönemde varsa tesislerine yaptıkları ilave yatırımların takip edilmesi amaçlanmaktadır.
 • “Atık Maddeler” kısmında “2022 yılında bu tesiste atık oluşumu gerçekleşti mi?” sorusu eklenmiştir. Bu soru ile atık oluşumu gerçekleşmeyen tesislerin net olarak tespit edilmesi sağlanacaktır.
 • Söz konusu yeni soruların geçmiş dönemlerdeki cetvellerde zorunlu olarak istenmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak geçmiş cetvellerde güncelleme işlemi yapılması veya şu ana kadar girilmemiş cetvellerin giriş işleminin gerçekleştirilmesi durumunda söz konusu soruların cevaplanarak gönderilmesi gerekecektir.

Üyelerimize duyurulur.

Yayınlanma Tarihi: 24-01-2023

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?